50 1
2
+
50 1
2
=


ακέραιος

αριθμητής

παρανομαστής

ακέραιος

αριθμητής

παρανομαστής