1⁄2   μισό        
     1⁄3   ένα  τρίτο      2⁄3   δύο τρίτα
     1⁄4   ένα  τέταρτο      3⁄4   τρία τέταρτα
     1⁄5   ένα  πέμπτο      4⁄5   τέσσερα πέμπτα
     1⁄6   ένα  έκτο      5⁄6   πέντε έκτα
     1⁄7   ένα  έβδομο      6⁄7   έξι έβδομα
     1⁄8   ένα  όγδοο      7⁄8   επτά όγδοα
     1⁄9   ένα  ένατο      8⁄9   οκτώ ένατα
     1⁄10  ένα  δέκατο      9⁄10  εννέα δέκατα
     1⁄11  ένα  ενδέκατο      10⁄11  δέκα ενδέκατα
     1⁄12  ένα  δωδέκατο      11⁄12  έντεκα δωδέκατα
     1⁄13  ένα  δέκατο τρίτο      12⁄13  δώδεκα δέκατα τρίτα
     1⁄14  ένα  δέκατο τέταρτο      13⁄14  δεκατρία δέκατα τέταρτα
               
     1⁄20  ένα  εικοστό      19⁄20  δεκαεννέα εικοστά
     1⁄21  ένα  εικοστό πρώτο      20⁄21  είκοσι εικοστά πρώτα
     1⁄22 ένα  εικοστό δεύτερο      21⁄22 είκοσι ένα εικοστά δεύτερα
               
     1⁄30  ένα  τριακοστό      29⁄30  είκοσι εννέα τριακοστά
     1⁄40  ένα  τεσσαρακοστό      39⁄40  τριάντα εννέα τεσσαρακοστά
     1⁄50  ένα  πεντηκοστό      49⁄50  σαράντα εννέα πεντηκοστά
     1⁄60  ένα  εξηκοστό      59⁄60  πενήντα εννέα εξηκοστά
     1⁄70  ένα  εβδομηκοστό      69⁄70  εξήντα εννέα εβδομηκοστά
     1⁄80  ένα  ογδοηκοστό      79⁄80  εβδομήντα εννέα ογδοηκοστά
     1⁄90  ένα  εννενηκοστό      89⁄90  ογδόντα εννέα εννενηκοστά
     1⁄100 ένα  εκατοστό      99⁄100 ενενήντα εννέα εκατοστά
     1⁄101 ένα  εκατοστό πρώτο      100⁄101 εκατό εκατοστά πρώτα
     1⁄102 ένα  εκατοστό δεύτερο      101⁄102 εκατόν ένα εκατοστά δεύτερα