Παραλαγές προβλημάτων με έλεγχο

Οι παράμετροι (@1, @2, @3 ...) στην παρακάτω εξίσωση καθορίζουν την λύση.


       

=

=

=

=

=