Αριθμός με το σύμβολο & μπροστά
παραμένει ο ίδιος αριθμός.


       

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=